bandeau handzone

Zaporoshye

HC Motor Zaporozhye

Ivanova Str. 24 69 600 ZAPOROZHYE
http://www.handball.motorsich.com


Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MALASINSKAS Aidenas 13 3,6 6,1 59,5 0,8 1,3 58,8 1,4 0,2 1,6 0 0,2 0 4,4 8,8
PUKHOUSKI Barys 13 3,8 6,3 59,8 0 0 0 1,6 0,2 0,7 0 0,2 0 3,8 10,6
VUJOVIC Stevan 3 0,3 1 33,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 1
HORIHA Dmytro 13 3 4,8 61,9 0 0 0 0,2 0 0,3 0,4 0,9 0,1 3 4,3
MOLINA COSANO Carlos 18 0,2 0,2 100 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0 0,2 -1,3
TURCHENKO Ihor 8 0,1 0,2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2
DONTSOV Vladyslav 5 2,4 4,8 50 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 2,4 4
MINOTSKYI Taras 13 0,7 1 69,2 0,2 0,2 66,7 0 0 0,1 0,1 0,5 0 0,8 0,7
ORBOVIC Milos 11 3 5,4 55,9 0 0 0 1,4 0,6 1 0,1 0,2 0 3 8,3
BABICHEV Maxim 10 0,6 0,8 75 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,8 0 0,6 -0,2
BOKHAN Viachaslau 12 5,6 7,1 78,8 0 0,1 0 0,1 0,7 0,2 0,1 0,7 0 5,6 14,8
BURZAK Ivan 10 0,3 1 30 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0 0,3 -0,4
GURKOVSKY Pavlo 9 1 1 100 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 1 1,9
TIUTIUNNYK Dmytro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0 -4
DENYSOV Zakhar 13 2,5 3,4 72,7 0 0 0 0,3 0,1 0 0,2 0,5 0,1 2,5 5,4
KASAI Oleksandr 8 0,4 1 37,5 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,4 0,2
KOZAKEVYCH Artem 11 2,3 2,9 78,1 1,2 1,6 72,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0 3,5 8,1
KRAVCHENKO Eduard 5 1,2 2,4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4
KUBATKO Iurii 10 0,8 1,3 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,9
Total 18 19,6 30,5 64,3 1,4 2,2 64,1 3,6 1,3 4,1 1,1 4,1 0,2 21 43
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
KOMOK Gennadiy 5 4 11,6 34,5 0,4 1,6 25 4,4 13,2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 2,6
MAROZ Ivan 12 10,3 35,2 29,4 0,8 3,3 22,5 11,1 38,5 28,8 0 0,6 0 0 0 0 0,2 2,8
VIUNIK Maksym 10 1 4,4 22,7 0,3 0,7 42,9 1,3 5,1 25,5 0 0,1 0 0 0 0 0 -0,1
Total 12 12,8 43,7 29,4 1,2 4,6 25,5 14 48,2 29 0 0,7 1 0 0 0 0,2 3,8